^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

Login Form

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราการแลกเปลี่ยน

 

 

Previous ◁ | ▷ Next

 

                11 กรกฎาคม  2561 กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า  จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู  ณ โรงเรียนวัดบางช้างใต้  

      ต.บางช้าง    อ.สามพราน     จ.นครปฐม                                                                                       <<โหลดภาพกิจกรรม>>

 

 

 

    26  กรกฎาคม 2561  คณะครู   กรรมการสถานศึกษา-

 ขั้นพื้นฐาน  ผู้ปครอง  และนักเรียนโรงเรียนวัดบางช้างใต้

 โดยการนำของนายสมบูรณ์  วิริยะ  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 วัดบางช้างใต้  ร่วมกันทำบุญและแห่เทียนเข้าพรรษาถวาย

 วัดบางช้างใต้   วัดบางช้างเหนือ  วัดธรรมปัญญารามบางม่วง

 เนื่องในวันเข้าพรรษา

    วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนวัดบางช้างใต้

 เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ "การเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร

 สารธารณสุขด้านอาหารและโภชนาการ" โดยให้ความรู้เกี่ยว

 กับการบริโภคอาหารในแต่ละวันว่าควรเลือกบริโภคอาหาร

 อย่างไรให้เหมาะกับเพศและวัย ณ โรงเรียนวัดบางช้างใต้

 ต.บางช้าง  อ.สามพราน  จ.นครปฐม

 

    26  กรกฎาคม 2561  คณะครู   กรรมการสถานศึกษา-

 ขั้นพื้นฐาน  ผู้ปครอง  และนักเรียนโรงเรียนวัดบางช้างใต้

 โดยการนำของนายสมบูรณ์  วิริยะ  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 วัดบางช้างใต้  ร่วมกันทำบุญและแห่เทียนเข้าพรรษาถวาย

 วัดบางช้างใต้   วัดบางช้างเหนือ  วัดธรรมปัญญารามบางม่วง

 เนื่องในวันเข้าพรรษา

    เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม คณะสงฆ์ตำบลบางช้าง  เดินทางมา

แสดงธรรมในหัวข้อ   สุจริต  เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ 

ความเข้าใจ   และปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสั่งสอนทาง

พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา-

ปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดบางช้างใต้

       26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวัดบางช้างใต้  จัดกิจกรรม

วันสุนทรภู่ โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ ดังนี้ 

1.รื่นรมย์ชมวีดีทัศน์   2.สัมผัสอักษร   3.ป้อนข้อมูลเพิ่มภูมิคุ้มกัน

4.หรรษาพาบิงโก   5.เม็ดโตโชว์หลากสี6.ตีบทแตกแลกรางวัล

   7 มิถุนายน  2561  โรงเรียนวัดบางช้างใต้  จัดกิจกรรม

วันไหว้ครู  เพื่อน้อมรำลึกถึงครูผู้มีพระคุณ

 

     26 กรกฎาคม 2561 คณะครู   กรรมการสถานศึกษา

 ผู้ปกครอง  และนักเรียนโรงเรียนวัดบางช้างใต้ โดยการนำ

 ของนายสมบูรณ์  วิริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางช้างใต้

 ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา-

 ลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนวัดบางช้างใต้

 อ.สามพราน  จ.นครปฐม

 

     17 กรกฎาคม 2561 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบาง-

 ช้างใต้ โดยการนำของ นายสมบูรณ์  วิริยะ ผู้อำนวยการ

 โรงเรียนวัดบางช้างใต้   เข้าร่วมกิจกรรมทักษิณานุปทาน

 เพื่อน้อมถวายแด่ พระครูวินัยธรใย กิตฺติธโร  พระครูอุดม-

 พิยาภรณ์  พระครูพิพัฒนวิธาน   พระครูอรุณธรรมวิสุทธิ์  ณ

 วัดบางช้างใต้  อ.สามพราน  จ.นครปฐม

    นายสมบูรณ์ วิริยะ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวัดบางช้างใต้ 

เป็นประธานเปิดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะ

ลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี 2561  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหา-

กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราช-

ทานกำเนิดลูกเสือไทยและถวายความจงรักภัคดีแด่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

ปีนี้เป็นปีที่ 107  โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารี ลูกเสือ 

เนตรนารีเมื่อวันที่28 มิถุนายน 2561  ณ โรงเรียนวัดบางช้างใต้

ต.บางช้าง  อ.สามพราน จ.นครปฐม

       26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวัดบางช้างใต้  จัดกิจกรรม

วันต่อต้านยาเสพติด โดยการนำของ นายสมบูรณ์  วิริยะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางช้างใต้  ได้ร่วมกับองค์การบริหาร

ส่วนตำบลบางช้าง  และนักเรียนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ในชุมชนบางช้าง

 

 

                               

 

                                   

 

 

                                      << ดูข่าวกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด>>

Copyright © 2013. โรงเรียนวัดบางช้างใต้(กิตติวิทยากร) โทร 034321462 แฟกซ์ 034321462 E-Mail bctschnew@gmail.com Rights Reserved.