^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

Login Form

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้

 

 

 

  โรงเรียนวัดบางช้างใต้  (กิตติวิทยากร) ตั้งอยู่เลขที่  46/15 หมู่ 1  ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  โทรศัพท์ 0 – 3432 – 1462  โทรสาร 0 – 3432 – 1462 

 

  e-mail  Wattai.1234@gmail.com      website  www.bct.ac.th      

 

         เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษา  6  เนื้อที่  1  ไร่  251  ตารางวา 

 

         มีเขตพื้นที่บริการ  2  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  1  และ  หมู่ที่  6  ตำบลบางช้าง

 

         โรงเรียนวัดบางช้างใต้  (กิตติวิทยากร)  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2464 

 

  เรียนบนศาลาการเปรียญ   สอนเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4  พระครูวินัยธร (ใย)  กิตติธโร  เป็นผู้ริเริ่ม 

 

  และให้การอุปการะตลอดอายุขัยของท่าน โดยมีนายมาลัย  วงษ์ดอกไม้  เป็นครูใหญ่

 

 

         1 ตุลาคม 2537 นายพินิจ  พิชิตเดช ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้ดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียนอีก 3 ครั้ง ดังนี้

 

                 ครั้งที่  1  เปลี่ยนพื้นห้องเรียนชั้นล่างเป็นไม้เนื้อแข็ง (เต็ง)  เพราะพื้นเดิมเป็นไม้ยาง  จึงผุจากความชื้นและปลวก 

 

  ใช้งบประมาณจากทางราชการ  จำนวน  98,880  บาท (พ.ศ. 2540)

 

                 ครั้งที่  2  ซ่อมแซมพื้น คสล.  หน้าอาคารเรียนที่ชำรุดตามกาลเวลา (อายุเกือบ 60 ปี)  ด้วยการใช้ทรายถมเทพื้น

 

  คสล. ใหม่ทั้งหมด  เป็นเงินงบประมาณจากทางราชการทั้งหมด  จำนวน  101,600  บาท (พ.ศ. 2541)

 

                 ครั้งที่  3  เปลี่ยนฝาโรงเรียน  เปลี่ยนลูกกรงชั้นบน  เปลี่ยนพื้นห้องเรียนชั้นบน  และทาสีภายนอกภายในทั้งหมด 

 

  ใช้งบประมาณจากทางราชการจำนวน  489,000  บาท (พ.ศ. 2542)

 

          นอกจาการซ่อมแซมอาคารเรียนแล้ว  นายพินิจ  พิชิตเดช  ได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรียน

 

  อีกหลายประการด้วยกัน  คือ

 

                 1. พ.ศ. 2538 – 2539     ขอบริจาคเงินจากผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า ฯลฯ  จัดสร้างห้องคอมพิวเตอร์ 

 

  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน  14  เครื่อง  (เป็นเงิน  500,000  บาท)

 

                 2.  พ.ศ. 2539  ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล  ตามแบบของ รพช.  งบประมาณจากทางราชการ 

 

  จำนวน  65,000  บาท(สนามกีฬาประจำตำบลบางช้าง)

 

                 3.  พ.ศ. 2540  ก่อสร้างลานฝึกซ้อมกีฬา คสล.   คู่กับสนามวอลเลย์บอล  งบประมาณจากการจัดสรรของ ส.ส. 

 

  เป็นเงิน  65,000  บาท

 

                 4.  พ.ศ. 2540     ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ขนาด  6 x 24  เมตร ด้วยเงินบริจาค จำนวน  125,000  บาท

 

                 5.  พ.ศ. 2450      สร้างห้องปฏิบัติการทางภาษาขนาด  40  ที่นั่ง  ใช้งบประมาณจากทางราชการ        

 

  330,000 บาทและเงินบริจาค  70,000  บาท

 

                 6. พ.ศ. 2540  สร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   ใช้งบประมาณจากทางราชการ  240,000  บาท

 

                 7.  พ.ศ. 2541  ซ่อมแซมส้วมแบบ  401   เนื่องจากชำรุดเพราะปลวก ใช้งบประมาณจากทางราชการ

 

  15,000 บาท

 

                 8.  พ.ศ. 2542  สร้างส้วมแบบ สปช 601 / 26 ขนาด 4 ที่นั่ง   งบประมาณจากทางราชการ 162,000 บาท

 

                 9.  พ.ศ. 2542  สร้างถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ.30 (พิเศษ)  จำนวน  2  ชุด  งบประมาณจากทางราชการ

 

  162,000 บาท

 

                 10. พ.ศ. 2542  สร้างฟุตบาทรอบอาคารเรียน   และลานสนามเด็กเล่น คสล.(ระหว่างอาคารเรียนกับโรงอาหาร) 

 

  พื้นที่  220 ม2  ด้วยเงินบริจาคจำนวน  50,000  บาท

 

                 11. พ.ศ. 2545  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช 105 / 29 จำนวน  8  ห้องเรียน  เป็นจำนวนเงิน 

 

  2,044,000 บาท ในเนื้อที่ของวัดบางช้างใต้ด้านตรงข้ามกับอาคารเรียนหลังเก่า

 

                 12. พ.ศ. 2545  ได้รับบริจาคจากนางเฉลียว  ชัยวิชยานันท์  สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช 105 / 29 

 

  จำนวน 8 ห้องเรียน เป็นจำนวนเงิน  2,200,000  บาท  ในเนื้อที่ของวัดบางช้างใต้ด้านตรงข้ามกับอาคารเรียนหลังเก่า

 

                 13. พ.ศ. 2547  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นจำนวนเงิน  450,000  บาท สร้างส้วม

 

 

          4 กุมภาพันธ์ 2554 นายสมบูรณ์ วิริยะ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางช้างใต้  

 

 

 

Copyright © 2013. โรงเรียนวัดบางช้างใต้(กิตติวิทยากร) โทร 034321462 แฟกซ์ 034321462 E-Mail bctschnew@gmail.com Rights Reserved.