^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

Login Form

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้

 

นายสมบูรณ์  วิริยะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางช้างใต้

 

 

                                          

                 นายณรงค์ศักดิ์    บุญมี          นางสาวสุภัทรจิตรา   จันทราวิภาส             นางสาวบุษราพร    จรดล

                   ครูชำนาญการ                              ครูชำนาญการพิเศษ                             ครูชำนาญการ

 

 

                         

      นางนิชนันท์   เหล่าทวีทรัพย์           นางสาววิไลลักษณ์   ธนวรกุลวงศ์    นางสาวเบญจวรรณ   พ่อเพียโคตร

                    ครูชำนาญการ                                         ครู                                                 ครู

 

                 

                                          

            นายพิชิตพล  สิงห์ทองหอม               นางสาวปวันรัตน์   ขุนนคร               นางสาวอาทิชา  รอดพลอย

                            ครู                                                  ครู                                            ครูผู้ช่วย

 

 

                         

       นางสาวปุณญดา  พิธาธีรโชติ                 นายกฤษฎา  อุณอนันต์                    นางสาวสาริณี   เหล็งยินดี

                     ครูอัตราจ้าง                                    ครูอัตราจ้าง                                      ครูธุรการ           

         

 

 

        

            นายบุญช่วย   พยุง

                    ช่างปูน ระดับ3

 

             

       

Copyright © 2013. โรงเรียนวัดบางช้างใต้(กิตติวิทยากร) โทร 034321462 แฟกซ์ 034321462 E-Mail bctschnew@gmail.com Rights Reserved.