^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

Login Form

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราการแลกเปลี่ยน

 

นายสมบูรณ์  วิริยะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางช้างใต้

 

 

                                     

                    นางวิมลพรรณ   ชมบำรุง             นางกฤษณา   สังข์รักษา                นายณรงค์ศักดิ์    บุญมี

                    ครูชำนาญการพิเศษ                       ครูชำนาญการ                               ครูชำนาญการ

 

 

                               

           นางสาวสุภัทรจิตรา    จันทราวิภาส     นางสาวบุษราพร    จรดล          นางนิชนันท์   เหล่าทวีทรัพย์

                     ครูชำนาญการพิเศษ                          ครูชำนาญการ                                  ครู

 

                 

                                       

                 นางสาวนิสราพร   แช่มชูงาม      นางสาววิไลลักษณ์   ธนวรกุลวงศ์   นางสาวเบญจวรรณ  พ่อเพียโคตร

                      ครู                                            ครูผู้ช่วย                                     ครูผู้ช่วย

 

                                

                 นายพิชิตพล  สิงห์ทองหอม            นางสาวปริณี   จูดมาก               นางสาวปวันรัตน์   ขุนนคร

                              ครูผู้ช่วย                                       ครูผู้ช่วย                                     ครูผู้ช่วย

 

 

                                

               นางสาวรจิต   ลลิตรลักษมานนท์       นายไพศาล   บุญอิ่ม               นายกฤษฎา    อุณอนันต์ 

           ครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน                       ครูอัตราจ้าง                              ครูอัตราจ้าง

 

 

                                   

                นางสาวสาริณี   เหล็งยินดี               นางสาวปุณญดา   พิธาธีรโชติ            นายบุญช่วย   พยุง

                               ครูธุรการ                             ครูพี่เลี้ยงอนุบาล                              ช่างปูน ระดับ3

 

             

       

Copyright © 2013. โรงเรียนวัดบางช้างใต้(กิตติวิทยากร) โทร 034321462 แฟกซ์ 034321462 E-Mail bctschnew@gmail.com Rights Reserved.