^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

Login Form

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้

 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน

   

      วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดบางช้างใต้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย

ในโรงเรียน และฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการใช้สิทธิ์ของนักเรียน ผลปรากฏว่าพรรคที่ชนะการเลือกตั้งคือ พรรควัยใส หัวใจเรียนรู้

หัวหน้าพรรคคือ เด็กหญิงยุวดี ป้านสกุล และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานนักเรียน

                                                                                   <<โหลดภาพกิจกรรม>>

 

Copyright © 2013. โรงเรียนวัดบางช้างใต้(กิตติวิทยากร) โทร 034321462 แฟกซ์ 034321462 E-Mail bctschnew@gmail.com Rights Reserved.