BANGCHANGTAI SCHOOL
เมนูโรงเรียน
บุคลากร
E–Serviceโรงเรียนวัดบางช้างใต้


รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี

รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564โรงเรียนวัดบางช้างใต้
46/15 ม.1 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร.034-321462
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2