BANGCHANGTAI SCHOOL
บุคลากร
โรงเรียนวัดบางช้างใต้


ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนวัดบางช้างใต้ ตั้งอยู่บนที่ธรณีสงฆ์ของวัดบางช้างใต้ เลขที่ 46/15 หมู่ที่ 1 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา

  พระครูวินัยธรใย กิตติธโร อดีตเจ้าอาวาสวัดบางช้างใต้ เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2464 เปิดสอนชั้น ป.1 – ป.4 ใช้ศาลาการเปรียญเป็นที่เรียน โดยครูสอนเป็นพระและเณรของวัดบางช้างใต้ และได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวใช้ทำการเรียนการสอนประมาณ 10 ปี นักเรียนเพิ่มมากขึ้นพระครูวินัยธรใย กิตติธโร จึงก่อสร้างอาคารเรียนตั้งแต่ พ.ศ. 2480 – 2486 สิ้นค่าก่อสร้าง 12,000 บาทและเปิดใช้อาคารเรียนหลังนี้เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2486

  พ.ศ.2545 อาคารเรียนคับแคบ เนื่องจากจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี จึงย้ายมาเรียนอาคารเรียนหลังใหม่แบบ สปช.105/29 ซึ่งได้รับงบประมาณจากทางราชการอาคารเรียนหลังนี้อยู่ด้านนอกตรงข้ามกับบริเวณวัด มีขนาด 8 ห้องเรียน งบประมาณ 2,044,000 บาท

  พ.ศ. 2546 นางเฉลียว ชัยวิชยานนท์ จัดสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ขนาด 8 ห้องเรียน เพิ่มให้อีก 1 งบประมาณ จำนวน 2,200,000 บาทและมีสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน ดังนี้

  1. อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน 2 หลัง

  2. อาคารอนุบาล (ต่อเติม 2 ห้องเรียน) งบบริจาค 1 หลัง

  3. อาคารห้องสมุด (ต่อเติม) จำนวน 1 หลัง

  4. โรงอาหาร (ต่อเติม) จำนวน 1 หลัง

  5. ห้องพลศึกษา (ต่อเติม) จำนวน 1 ห้อง

  6. ห้องส้วมจากเงินบริจาคของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 200,000 บาท จำนวน 1 หลัง

  ปัจจุบัน นายสมบูรณ์ วิริยะ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางช้างใต้ มีข้าราชการครู 10 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน และมีนักเรียน 274 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6*************************

โรงเรียนวัดบางช้างใต้
46/15 ม.1 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร.034-321462
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2