BANGCHANGTAI SCHOOL
บุคลากร
โรงเรียนวัดบางช้างใต้


ทำเนียบบุคลากร

นายสมบูรณ์ วิริยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสุภัทรจิตรา จันทราวิภาส
ครู คศ.3

นายณรงค์ศักดิ์ บุญมี
ครู คศ.2

นางนิชนันท์ เหล่าทวีทรัพย์
ครู คศ.2

นางสาวบุษราพร จรดล
ครู คศ.2

นางวิไลลักษณ์ ธนวรกุลวงศ์
ครู

นายพิชตพล สิงห์ทองหอม
ครู

นางสาวปวันรัตน์ ขุนนคร
ครู

นางสาวอาทิชา รอดพลอย
ครูผู้ช่วย

นายจิตรภานุ ปาสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกิตติมา วรสาร
ครูผู้ช่วย

นางสาวประภัสสรา เงินลาด
ครูผู้ช่วย

นางสาวรจิต ลลิตลักษมนนท์
ครูผู้ทรงคุณค่า

นางสาวสาริณี เหล็งยินดี
ครูธุรการ

นางสาวปุญญดา พิธาธีรโชติ
ครูอัตราจ้าง

นายกฤษฎา อุณอนันต์
ครูอัตราจ้าง

นายบุญช่วย พยุง
ช่างปูนระดับ 3
โรงเรียนวัดบางช้างใต้
46/15 ม.1 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร.034-321462
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2