BANGCHANGTAI SCHOOL
บุคลากร
โรงเรียนวัดบางช้างใต้


บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวสุภัทรจิตรา จันทราวิภาส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางวิไลลักษณ์ ธนวรกุลวงศ์
ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอาทิชา รอดพลอย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
โรงเรียนวัดบางช้างใต้
46/15 ม.1 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร.034-321462
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2