BANGCHANGTAI SCHOOL
บุคลากร
โรงเรียนวัดบางช้างใต้


กิจกรรมนักเรียน24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ (กิตติวิทยากร) โดยการนำของนายสมบูรณ์ วิริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางช้างใต้ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.ประกวดคัดลายมือ 2.กิจกรรมรู้จักตัวละคร ก่อนแต่งแต้มีสัน


24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ (กิตติวิทยากร) โดยการนำของนายสมบูรณ์ วิริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางช้างใต้ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. ประกวดวาดภาพระบายสีต่อต้านยาเสพติด 2.ประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด 3.กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ รู้ทันยาเสพติด 4.เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 5.กิจกรรมกีฬา กีฬาเป็นยาวิเศษ6 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ (กิตติวิทยากร) โดยการนำของนายสมบูรณ์ วิริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางช้างใต้ พร้อมด้วยคณะครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียน จัดกิจกรรมวันไว้ครู และมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี3 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ (กิตติวิทยากร) โดยการนำของนายสมบูรณ์ วิริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางช้างใต้ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ (กิตติวิทยากร) จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อเปิดโอกาส ให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการประชาธิปไตย วิถีประชาธิปไตย การเป็นผู้นำ การทำางานเป็นทีม และ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียน ซึ่งเด็กหญิงวรรณวิสา แก้วน้อย ได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียน


โรงเรียนวัดบางช้างใต้
46/15 ม.1 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร.034-321462
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2