BANGCHANGTAI SCHOOL
บุคลากร
โรงเรียนวัดบางช้างใต้


บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาวปวัณรัตน์ ขุนนคร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายจิตรภานุ ปาสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนวัดบางช้างใต้
46/15 ม.1 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร.034-321462
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2