BANGCHANGTAI SCHOOL
บุคลากร
โรงเรียนวัดบางช้างใต้


บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นางสาวบุษราพร จรดล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูพิเศษ

นางวิไลลักษณ์ ธนวรกุลวงศ์
ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดบางช้างใต้
46/15 ม.1 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร.034-321462
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2